Regulamin

 

 1. Postanowienia ogólne 

1.1.     Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z serwisu internetowego Sklepersi.pl. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę Użytkownika na przestrzeganie postanowień Regulaminu.  

1.2.     Serwis Sklepersi.pl prowadzony jest przez firmę Natkowe. Natalia Taraszkiewicz-Smoleń z siedzibą w Gdańsku 80-232 przy ul. Jana Matejki 7/1, działającej na podstawie wpisu z dnia 01.09.2007 r. do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta miasta Gdańsk pod numerem 407792 NIP 9570821626.

1.3.     Serwis Sklepersi.pl, zwany dalej Serwisem, przeznaczony jest do prezentowania ogólnych informacji o Sklepach, wyświetlania Ofert związanych ze Sklepami wprowadzanych przez Właścicieli Sklepów, wyszukiwania Sklepów oraz treści zawartych w Ofertach, przez każdego użytkownika, a także wyrażania opinii oraz oceniania Sklepów przez zarejestrowanych użytkowników Serwisu.  

 

2. Definicje 

2.1.     Sklepersi.pl – serwis internetowy dostępny pod adresem www.sklepersi.pl, w ramach którego użytkownicy nie zarejestrowani mogą m.in. wyszukiwać Sklepy oraz ich oferty, dodatkowo użytkownicy zarejestrowani mogą oceniać Sklepy oraz wystawiać im komentarze, zaś właściciele Sklepów mogą zarządzać informacjami o swoim Sklepie oraz publikować oferty swojego Sklepu. 

2.2.     Redakcja – zespół pracowników zajmujących się obsługą serwisu Sklepersi.pl od strony administracyjnej, moderatorskiej oraz redakcyjnej. 

2.3.     Użytkownik niezarejestrowany – każda osoba fizyczna pełnoletnia oraz niepełnoletnia korzystająca z Serwisu, która nie dokonała rejestracji w Serwisie za pomocą formularza rejestracyjnego. 

2.4.     Użytkownik zarejestrowany – każda osoba fizyczna pełnoletnia oraz niepełnoletnia, która dokonała rejestracji w Serwisie za pomocą formularza rejestracyjnego podając w nim niezbędne dane wymagana przez Serwis. 

2.5.     Właściciel – właściciel, menedżer lub każdy inny pracownik Sklepu bądź każda inna osoba upoważniona przez właściciela Sklepu do reprezentowania Sklepu w Serwisie, która dokonała rejestracji w Serwisie za pośrednictwem formularza rejestracyjnego podając w nim niezbędne dane wymagane przez Serwis z zaznaczoną opcją „jestem właścicielem”. 

2.6.     Konto – miejsce w Serwisie, dostępne po podaniu loginu oraz hasła dla Użytkownika zarejestrowanego oraz Właściciela, za pomocą którego mogą korzystać z usług Serwisu dostępnych dla danego rodzaju Użytkownika, w którym gromadzone są ich dane oraz informacje o ich działaniach. 

2.7.     Rejestracja – procedura zakładania konta polegający na podaniu danych w formularzu rejestracyjnym wymaganych przez Serwis, w celu otrzymania dostępu do konta. 

2.8.     Oferta – informacja opublikowana dla wszystkich Użytkowników Serwisu, wprowadzona przez Właściciela Sklepu, podpisana nazwą Sklepu, dla którego została ona opublikowana. 

2.9.     Sklep – stacjonarny obiekt handlowy, przeznaczony do detalicznej oraz hurtowej sprzedaży towarów, posiadający swój fizyczny adres działalności, zajmujący się bezpośrednią obsługą kupujących, który został zgłoszony do zarejestrowania w Serwisie przez Użytkownika, poprzez wprowadzenie wymaganych przez Serwis danych za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego i przeszedł pozytywną weryfikację dokonaną przez Redakcję Serwisu. 

2.10. Regulamin – niniejszy dokument określający warunki, prawa i obowiązki wszystkich Użytkowników korzystających z Serwisu Sklepersi.pl  

 

3. Ogólne warunki korzystania z serwisu 

3.1.     Każdy kto korzysta z Serwisu jednocześnie potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz akceptuje jego warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

3.2.     Użytkownikiem serwisu może być każda osoba prawna i pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Użytkownikiem może być także każda osoba niepełnoletnia lub nie posiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, która uzyskała zgodę przedstawiciela ustawowego na korzystanie z Serwisu. 

3.3.     Korzystanie z serwisu bez rejestracji oraz po dokonaniu rejestracji jest dobrowolne oraz bezpłatne 

* zakres oraz limity, w ramach których można korzystać bezpłatnie z Konta Właściciela przedstawia Załącznik 1. 

** wysokość opłat za dodatkowe opcje oraz zasady ich pobierania określa Załącznik 2 

3.4.     Każdy z użytkowników Serwisu może:  

  • wyszukiwać i czytać Oferty opublikowane przez Sklepy,
  • wyszukiwać Sklepy wg zadanych kryteriów, 
  • przeglądać dane Sklepów, 
  • czytać komentarze oraz oceny wystawione Sklepom przez innych Użytkowników Zarejestrowanych,
  • przeglądać dane Użytkowników Zarejestrowanych takie jak: zdjęcie, nick, płeć, wiek, miejscowość, data dołączenia, średnia ocen, wystawione opinie i oceny, ulubione sklepy, ulubione kategorie.  

3.5.     Zakazane jest wykorzystywanie, bez zgody Serwisu, informacji, materiałów, opinii oraz komentarzy zamieszczanych w Serwisie. 

3.6.     Serwis zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownikowi Serwisu możliwości korzystania z Serwisu bez ostrzeżenia i taki Użytkownik nie może z tego powodu wnosić żadnych roszczeń. 

3.7.     Wszelkie nieprawidłowości w działaniu Serwisu Użytkownik Serwisu użytkownik może zgłaszać poprzez wysłanie zgłoszenia na adres mailowy kontakt@sklepersi.pl.  

 

4. Zasady korzystania z Kont Użytkowników 

4.1.     Każdy użytkownik ma prawo korzystania z Konta Użytkownika. 

4.2.     Warunkiem korzystania z Konta Użytkownika jest dokonanie rejestracji w Serwisie za pomocą formularza rejestracyjnego, w którym Użytkownik podaje nazwę Użytkownika (nick), hasło oraz adres e-mail, a także akceptując warunki regulaminu Serwisu. 

4.3.     Zarejestrowany użytkownik po zalogowaniu się do Serwisu poprzez podanie loginu oraz hasła, o których mowa w punkcie

4.2. dodatkowo może:  

  • wystawiać oceny oraz komentarze Sklepom, 
  • przeglądać, dodawać oraz usuwać ze swojej listy ulubione Sklepy, 
  • przeglądać swoje opinie, oceny oraz średnią ocen, 
  • przeglądać i modyfikować swoje dane takie jak: zdjęcie, płeć, rok urodzenia, miejscowość, województwo, hasło, ulubione kategorie, powiadomienia mailowe, opis „o mnie”, 
  • zaproponować umieszczenie nie istniejącego jeszcze w Serwisie Sklepu, podając podstawowe informacje o Sklepie, 
  • tworzyć i modyfikować listę obserwowanych ofert.  

4.4.     Rejestracja w Serwisie jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie drogą elektroniczną wiadomości od Serwisu związanych z prowadzeniem strony Sklepersi.pl. 

4.5.     Osoba chcąca być Właścicielem Sklepu istniejącego już w Serwisie, lub którego zamierza zaproponować dodanie do Serwisu, może dokonać rejestracji w Serwisie za pomocą formularza rejestracyjnego podając nazwę Użytkownika (nick), hasło, adres e-mail, imię, nazwisko, zajmowane w Sklepie stanowisko, numer telefonu oraz akceptując warunki regulaminu Serwisu. 

4.6.     Zakazane jest podszywanie się pod inne osoby w celu uzyskania możliwości zarządzania nie swoim Sklepem. 

4.7.     Właściciel Sklepu może:  

  • zgłaszać do Redakcji Serwisu dowolną ilość Sklepów, do których reprezentowania ma upoważnienie od właściciela sklepu lub sam jest ich właścicielem i chciałby otrzymać uprawnienia do zarządzania nimi w Serwisie, 
  • udzielać odpowiedzi na komentarze użytkowników, wystawione Sklepom, do których posiada uprawnienia (jedna odpowiedź na jeden komentarz), 
  • zarządzać danymi Sklepów, do których posiada uprawnienia, 
  • dodawać, modyfikować oraz publikować Oferty sklepów, do których posiada uprawnienia, 
  • zakończyć w dowolnym momencie czas trwania opublikowanej oferty,   
  • przeglądać i modyfikować swoje dane takie jak: imię, nazwisko, hasło, stanowisko, nr telefonu.  

4.8.     Niedozwolone jest publikowanie wielokrotnie tego samego ogłoszenia jednocześnie. 

4.9.     Każde zgłoszenie Właściciela chęci zarządzania Sklepem w Serwisie Sklepersi.pl jest weryfikowane przez Redakcję Serwisu pod względem autentyczności zgłoszenia oraz praw zgłaszającego do reprezentowania Sklepu w Serwisie. Po pozytywnej weryfikacji Właściciel uzyskuje uprawnienia do zarządzania Sklepem w Serwisie. 

4.10. Właściciel zobowiązany jest do umieszczania rzetelnych i prawdziwych informacji o swoim Sklepie i jego ofertach. 

4.11. Opis Sklepu i ofert, w szczególności parametry typu kategorie, produkty, marki powinny być precyzyjnie określone zgodnie ze stanem rzeczywistym jaki oferuje dany Sklep. 

4.12. Zakres danych możliwy do umieszczenia w opisie Sklepu oraz oferty jak i ilość umieszczanych ofert opisuje Załącznik 1. 

4.13. Dodając zdjęcia w Serwisie Użytkownik zarejestrowany a także Właściciel zaświadcza, że posiada pełne prawa autorskie i majątkowe do opublikowanego materiału i tym samym oświadcza, że udziela Serwisowi Sklepersi.pl nieodpłatnie zgodę na utrwalanie, kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie przez Redakcję lub osobę trzecią, z którą Redakcja zawrze umowę w tym zakresie, tych materiałów (w części lub w całości) w jakiejkolwiek formie. 

4.14. Użytkownik zarejestrowany oraz Właściciel ma prawo w każdej chwili usunąć swoje kontro z Serwisu Sklepersi.pl wysyłając zgłoszenie na adres kontakt@sklepersi.pl. Usunięcie konta Użytkownika nie jest jednoznaczne z usunięciem opinii przez niego napisanych i nie oznacza automatycznego ich usunięcia. 

4.15. Redakcja Serwisu ma prawo do zablokowania lub usunięcia konta Właściciela, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez niego dane są fałszywe lub/oraz zgłosił w Serwisie, że jest właścicielem Sklepu, z którym w rzeczywistości nie jest powiązany, nie jest jego pracownikiem lub nie jest osobą, która uzyskała zgodę właściciela Sklepu do jego reprezentowania w Serwisie Sklepersi.pl.  

 

5. Zasady wystawiania ocen, opinii i komentarzy 

5.1.     Każdy zarejestrowany Użytkownik Serwisu ma prawo oceniać oraz wyrażać opinie o sklepach, z których korzystał. 

5.2.     Ocena i opinia o Sklepie może pojawić się w Serwisie po zatwierdzeniu przez Redakcję Serwisu. 

5.3.     W przypadku wystawienia skrajnie niskiej oceny wymagane jest napisanie w komentarzu szczegółowego uzasadnienia. W przypadku braku lub nieodpowiedniego uzasadnienia Redakcja Serwisu ma prawo odrzucić taką ocenę. 

5.4.     Właściciel opiniowanego Sklepu ma możliwość komentowania opinii wystawionej przez Użytkownika Serwisu. 

5.5.     Właściciel nie może żądać zmian lub usunięcia ocen i opinii wyrażonych przez Użytkowników Serwisu ani usunięcia Sklepu z serwisu zawierającego podstawowe informacje o Sklepie. 

5.6.     Publikowane oceny i opinie są prywatnymi opiniami Użytkowników Serwisu, za które Redakcja Serwisu nie ponosi odpowiedzialności. 

5.7.     Zamieszczona przez Użytkownika Serwisu opinia i komentarz może być wykorzystywana i publikowania w Serwisie oraz wykorzystywana przez Sklepersi.pl na zasadach określonych w Regulaminie oraz wynikających z przepisów prawa. 

5.8.     Każda opinia powinna być napisana w języku polskim, poprawnie gramatycznie oraz ortograficznie 

5.9.     Opinie należy pisać w sowim imieniu, uczciwie, rzetelnie i na temat. 

5.10. Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo do redagowania i korekty wystawianych opinii pod kontem składniowym, ortograficznym i stylistycznym, nie wpływając na przekaz jaki niesie treść opinii. 

5.11. Zakazane jest wystawiania ocen i opinii mających znamiona nieuczciwej konkurencji. 

5.12. Opinie i komentarze nie mogą: 

     1. zawierać treści sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, obrażających uczucia religijne, wulgarnych, propagujących przemoc oraz treści erotyczne i pornograficzne, 
     2. zawierać danych osobowych lub teleadresowych, 
     3. zawierać odnośników do innych stron i serwisów internetowych, 
     4. zawierać niebezpiecznych danych mogących prowadzić do niestabilnej pracy lub uszkodzenia Serwisu, 
     5. wprowadzać w błąd, 
     6. szkodzić konkurencji, 
     7. naruszać praw patentowych, autorskich, tajemnic handlowych oraz innych praw własności intelektualnej.  

5.13. Użytkownik zarejestrowany umieszczając swoje oceny i opinie w Serwisie wyrażają nieodpłatnie zgodę na utrwalanie, kopiowanie, publikowanie, rozpowszechnianie przez Redakcję lub osobę trzecią, z którą Redakcja zawrze umowę w tym zakresie, tych treści (w części lub w całości) w jakiejkolwiek formie. Użytkownika zarejestrowany wyraża też zgodę na dokonywanie tłumaczeń swoich komentarzy i ocen i korzystanie z nich przez Redakcję. Użytkownik zarejestrowany dodatkowo wyrażają zgodę na dokonywanie przez Redakcję lub ww. osobę trzecią skrótów komentarzy i ocen. Redakcja ma prawo do udzielenia odpłatnej lub nieodpłatnej sublicencji osobie trzeciej, bez obowiązku uiszczenia użytkownikom Serwisu jakichkolwiek należności. 

5.14. Redakcja Serwisu ma prawo do usunięcia oceny, opinii i komentarzy w przypadku naruszenia Regulaminu. 

5.15. Redakcja Serwisu nie podnosi odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, aktualność oraz przydatność ocen, opinii i komentarzy.  

 

6. Zasady zgłaszania Sklepów 

6.1.     Każdy Użytkownik zarejestrowany i niezarejestrowany ma prawo zgłaszać propozycję dodania Sklepu do bazy Serwisu. 

6.2.     Przed dodanie Sklepu do bazy, użytkownik jest zobowiązany do upewnienie się, iż Sklep który zamierza dodać, nie znajduje się już w bazie, poprzez skorzystanie z wyszukiwarki sklepów znajdującej się na głównej stronie Serwisu i wyszukanie sklepu podając w kryteriach wyszukiwania dokładny adres obiektu (miasto, ulica, nr budynku). 

6.3.     Właściciel może dodawać tylko Swoje sklepy, którymi chce zarządzać i tym samym podczas zgłaszania nowego sklepu do bazy jednocześnie wyraża chęć uzyskania uprawnień Właściciela do zgłaszanego Sklepu. 

6.4.     Propozycję dodania nowego Sklepu do bazy realizuje się za pomocą dedykowanego formularza, w którym należy uzupełnić przynajmniej następujące pola, będące polami obowiązkowymi:  

  • nazwa sklepu, 
  • województwo, 
  • miasto, 
  • ulica, 
  • numer budynku, 
  • kategoria.  

6.5.     Każdy zgłoszony Sklep jest weryfikowany przez Redakcję Serwisu pod względem jego autentyczności i poprawności wprowadzonych danych i dopiero po pozytywnej weryfikacji Sklep jest zatwierdzany i udostępniany dla wszystkich Użytkowników Serwisu. 

6.6.     Redakcja Serwisu nie pownosi odpowiedzialności za błędne lub nieprawdziwe informacje, dane, materiały i inne treści zamieszczone o Sklepach. Jednocześnie podejmowane będą kroki zmierzające do publikowania, usuwania lub korygowania błędnych czy nieprawdziwych informacji o Sklepach. 

 

7. Postanowienia końcowe 

7.1.     Regulamin będzie zawsze dostępny dla wszystkich Użytkowników Serwisu na stronie internetowej www.sklepersi.pl po kliknięciu na zakładkę „Regulamin” znajdującej się w stopce strony. 

7.2.     Redakcja Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu poprzez opublikowanie go w wyżej wymienionym miejscu. 

7.3.     W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.  

 

Załącznik 1 – Rodzaje, parametry i limity konta Właściciela

Serwis Sklepersi.pl udostępnia całkowicie darmowe konta, które będą działać na równych zasadach z poniższym zakresem możliwości. 

1. Zakres i limity pól opisujących Sklepu: 

  • nazwa Sklepu,
  • adres,
  • obiekt handlowy,
  • lokalizacja na mapie,
  • godziny otwarcia,
  • nr telefonu kontaktowego,
  • adres e-mail,
  • adres strony www Sklepu,
  • informacja o możliwości płacenia kartą,
  • informacja o parkingu przy Sklepie,  
  • kategorie asortymentu, którym handluje sklep (dowolna ilość kategorii z maksymalnie 5 kategorii głównych + kategoria główna „Inne”),
  • tagi opisujące Sklep w dwóch kategoriach: produkty (do 20 haseł), marki (do 20 haseł),
  • opis „O sklepie”,
  • logo + zdjęcia sklepu (łącznie do 10 zdjęć). 

 

2. Zakres i limity parametrów dla Oferty:   

 

 

parametr

limit

 
 

  ilość darmowych ofert z produktem lub produktami z jednej kategorii na Sklep

5/miesiąc (15/miesiąc)*

 
 

  ilość darmowych ofert z wieloma produktami z różnych kategoriach na Sklep

1/miesiąc (2/miesiąc)*

 
 

  dopuszczalna liczba podkategorii dla rodzaju oferty „pojedynczy produkt”
  oraz „wiele produktów z jednej kategorii”

1

 
 

  dopuszczalna liczba podkategorii
  dla rodzaju oferty „wiele produktów z wielu kategorii”

brak limitu (zgodnie
z podkategoriami w danych Sklepu)

 
 

  dopuszczalna ilość zdjęć w ofercie

11

 
 

  dopuszczalna ilość haseł pomocniczych opisujących ofertę w kategorii „Produkty”

15

 
 

  dopuszczalna ilość haseł pomocniczych opisujących ofertę w kategorii „Marki” 

15

 
 

  maksymalny okres aktywności oferty

1 miesiąc

 
  * Limit dostępny w promocyjnym okresie trwającym do końca 2016 roku.    

 

 

Załącznik 2 - Dodatkowe opcje płatne 

1.     Serwis Sklepersi.pl pobiera opłaty za opcje dodatkowe, z których Właściciel Sklepu może skorzystać dla opublikowanej oferty.

2.     Możliwość opłacenia opcji dodatkowej następuje po opublikowania oferty z zaznaczoną opcją dodatkową lub dla oferty opublikowanej bez opcji dodatkowej, po dokonaniu edycji takiej oferty, w ramach której Właściciel zaznaczył opcję dodatkową i zapisał zmiany.

3.     Płatność dokonuje się z poziomu formularza edycji opublikowanej oferty, poprzez kliknięcie na przycisk ZAPŁAĆ, który znajduje się przy wygenerowanej transakcji. Opłata realizowana jest za pośrednictwem serwisu Przelewy24 umożliwiającego dokonanie szybkiej płatności internetowej poprzez przekierowanie na stronę internetową banku wybranego przez Właściciela w momencie dokonywania płatności.

4.     Opcja dodatkowa staje się aktywna w momencie opłacenia i zaksięgowania wpłaty dla wygenerowanej transakcji, dostępnej na formularzu edycji oferty, dla której opcja została zaznaczona.

5.     Opcje dodatkowe typu „wyróżnij ofertę” i „wypozycjonuj ofertę” aktywne są przez 7 dni.

6.     Zakończenie publikowania oferty z aktywną opcją dodatkową szybciej niż po 7 dniach, nie wiąże się z jakimkolwiek zwrotem kosztów za niewykorzystany czas aktywności opcji dodatkowej.

7.     Wygenerowanie transakcji do opłacenia dla opcji dodatkowej nie jest jednoznaczne z obowiązkiem jej opłacenia przez Właściciela. Nie opłacenie transakcji skutkuje brakiem aktywności opcji dodatkowej dla oferty.

8.     Właścicielowi wystawiane są faktury za opłacone opcje dodatkowe. W tym celu w edycji danych profilowych Właściciel zobowiązany jest wypełnić formularz z danymi do faktury, który aktywuje się poprzez kliknięcie na opcję DANE DO FKATURY.

9.     Faktura za dany miesiąc jest fakturą zbiorczą obejmującą płatności zaksięgowane w tym miesiącu i wystawiana jest nie później niż do 15 dnia następnego miesiąca.

10.   Faktura generowana jest w formie elektronicznej jako plik w formacie PDF i przesyłana jest na adres mailowy Właściciela podany podczas rejestracji w Serwisie Sklepersi.pl.

11.   Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

 

Ceny opcji dodatkowych:
Wszystkie ceny podane w poniższej tabeli są cenami brutto (z VAT).

 

 

opcja

 cena
 

  wyróżnienie oferty

5 zł (3 zł)*

 
 

  wypozycjonowanie oferty

8 zł (4 zł)*

 
    wystawienie kolejnej oferty
  (po wyczerpaniu limitu darmowych ofert)
5 zł (3 zł)*  
  * Limit dostępny w promocyjnym okresie trwającym do końca 2016 roku. 

  

 

Zasada działania opcji dodatkowych: 

 

 

opcja

opis

 

wyróżnienie oferty

Oferta na głównej stronie Serwisu oznaczona będzie dodatkową grafiką w postaci czerwonej torebki z napisem „polecamy”. Czas trwania opcji to 7 dni od daty jej aktywowania. 

 

wypozycjonowanie oferty

Oferta będzie wyświetlana na głównej stronie Serwisu na wyższej pozycji, przed innymi ofertami, które nie mają wykupionej tej opcji. Czas trwania opcji to 7 dni od daty jej aktywowania.
* dla Użytkownika zalogowanego, który w swoim profilu ma zdefiniowane ulubione kategorie inne niż kategoria zaznaczone w ofercie, oferta będzie prezentowana poniżej ofert z ulubionych kategorii użytkownika  

 

wystawienie kolejnej oferty 

Umożliwienie opublikowania kolejnej oferty jeśli został wyczerpany miesięczny limit darmowych ofert.

 

Do góry
Ta witryna korzysta z plików cookies. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w Polityka prywatności.
OK, zamykam